logo

PODMIENKY

Posledná aktualizácia: 1. októbra 2020

PODMIENKY DOHODY

Tieto Podmienky používania predstavujú právne záväznú dohodu uzatvorenú medzi vami, buď osobne, alebo v mene subjektu („vy“) a We Are 365 („Spoločnosť“, „my“, „nás“ alebo „náš“), s ohľadom na k vášmu prístupu a používaniu webovej lokality https://ponuky365.com/ , ako aj akýmkoľvek iným komunikačným prostriedkom, mediálnym kanálom, mobilnej webovej lokalite alebo mobilnej aplikácii, ktoré súvisia, sú prepojené alebo prepojené akýmkoľvek iným spôsobom (spoločne „Stránka"). Súhlasíte s tým, že vstupom na stránku ste si prečítali, porozumeli a súhlasili s tým, že budete viazaní všetkými týmito podmienkami používania. AK NESÚHLASÍTE SO VŠETKÝMI TÝMITO PODMIENKAMI POUŽÍVANIA, POTOM JE VÁM VÝSLOVNÝ ZÁKAZ POUŽÍVAŤ STRÁNKU A OKAMŽITE JU MUSÍTE PRESTAŤ POUŽÍVAŤ.

Doplnkové zmluvné podmienky alebo dokumenty, ktoré môžu byť z času na čas zverejnené na stránke, sú tu výslovne zahrnuté formou odkazu. Vyhradzujeme si právo, podľa vlastného uváženia, kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu vykonať zmeny alebo úpravy týchto Podmienok používania. O akýchkoľvek zmenách vás budeme informovať aktualizáciou dátumu „Posledná aktualizácia“ týchto Podmienok používania a vzdávate sa akéhokoľvek práva dostávať konkrétne oznámenie o každej zmene. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať tieto Podmienky používania, aby ste boli informovaní o aktualizáciách. Budete podliehať zmenám revidovaných Podmienok používania a budú sa považovať za vás informované a prijaté, ak budete naďalej používať Stránku po dátume uverejnenia takýchto upravených Podmienok používania.

Informácie uvedené na Stránke nie sú určené na distribúciu alebo používanie žiadnou osobou alebo subjektom v akejkoľvek jurisdikcii alebo krajine, kde je takéto šírenie alebo používanie v rozpore so zákonom alebo predpismi alebo ktoré nás podrobujú akejkoľvek registračnej požiadavke v rámci takejto jurisdikcie alebo krajiny. . V dôsledku toho osoby, ktoré sa rozhodnú pristupovať na stránku z iných miest, tak robia z vlastnej iniciatívy a sú výlučne zodpovedné za dodržiavanie miestnych zákonov, ak a v rozsahu, v akom sa uplatňujú miestne zákony. Stránka je určená pre používateľov, ktorí majú aspoň 18 rokov. Osoby mladšie ako 18 rokov nemôžu používať Stránku ani sa na nej registrovať.

PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Ak nie je uvedené inak, stránka je vo vlastníctve nás a všetok zdrojový kód, databázy, funkčnosť, softvér, návrhy webových stránok, zvuk, video, text, fotografie a grafika na stránke (spoločne „obsah“) a ochranné známky, služba značky a logá, ktoré obsahuje (ďalej len „známky“), vlastníme alebo kontrolujeme, alebo máme na ne licenciu, a sú chránené autorskými právami a zákonmi o ochranných známkach a inými právami duševného vlastníctva Spojených štátov a zákonmi o nekalej súťaži, medzinárodnými zákonmi o autorských právach a medzinárodnými dohovormi . Obsah a značky sú poskytované na Stránke „AKO SÚ“ len pre vašu informáciu a osobné použitie. Okrem toho, čo je výslovne uvedené v týchto podmienkach používania, žiadna časť stránky a žiadny obsah ani ochranné známky sa nesmú kopírovať, reprodukovať, pridávať, znova publikovať, odovzdávať, zverejňovať, verejne zobrazovať, kódovať, prekladať, prenášať, distribuovať, predávať, licencovať alebo využívať . inak na akékoľvek komerčné účely bez nášho výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu.

Za predpokladu, že máte oprávnenie na používanie stránky, je vám udelená obmedzená licencia na prístup a používanie stránky a na sťahovanie alebo tlač kópie akejkoľvek časti obsahu, ku ktorému ste správne pristupovali, a to výlučne pre vaše osobné nekomerčné použitie. použitie. Vyhradzujeme si všetky práva, ktoré vám nie sú výslovne udelené na stránke, obsahu a známkach.

VYHLÁSENIA POUŽÍVATEĽOV

Používaním Stránky vyhlasujete a zaručujete, že: (1) máte právnu spôsobilosť a súhlasíte s dodržiavaním týchto Podmienok používania; (2) nie ste maloletý v jurisdikcii, v ktorej máte bydlisko; (3) nebudete pristupovať na stránku automatizovanými alebo neľudskými prostriedkami, či už prostredníctvom robota, skriptu alebo inak; (4) nebudete používať stránku na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely; a (5) vaše používanie stránky neporuší žiadny platný zákon alebo nariadenie. Ak poskytnete akékoľvek informácie, ktoré sú nepravdivé, nepresné, nie aktuálne alebo neúplné, máme právo pozastaviť alebo zrušiť váš účet a odmietnuť akékoľvek súčasné alebo budúce používanie stránky (alebo akejkoľvek jej časti).

ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

Na stránku nesmiete pristupovať ani ju používať na iný účel, než na aký vám ju sprístupňujeme. Stránka sa nesmie používať v súvislosti so žiadnym komerčným úsilím, okrem tých, ktoré sú nami špecificky schválené alebo schválené. Ako používateľ Stránky súhlasíte, že nebudete: 1. Systematicky získavať údaje alebo iný obsah zo Stránky na vytváranie alebo kompilovanie, priamo alebo nepriamo, zbierky, kompilácie, databázy alebo adresára bez nášho písomného povolenia. 2. Zúčastnite sa na nepovolených rámcoch alebo odkazoch na stránku. 3. Skopírujte alebo upravte softvér na Stránke, vrátane, ale nie výlučne, HTML, JavaScript alebo iného kódu. 4. Vývoj alebo distribúcia akéhokoľvek automatizovaného systému, okrem iného vrátane, ale nie lim na ktorýkoľvek pavúk, robot, pomôcka na pasce, škrabka alebo čítačka mimo pristupovania na stránku alebo pomocou alebo spustenia akýchkoľvek neautorizovaných skriptov alebo iného softvéru. 5. Na uskutočnenie nákupov na Stránke použite nákupného zástupcu alebo nákupného zástupcu. 6. Používajte Stránku ako súčasť akéhokoľvek úsilia konkurovať nám alebo používať Stránku a/alebo Obsah na akékoľvek úsilie generujúce príjem alebo obchodný podnik.

PRÍSPEVKY GENEROVANÉ POUŽÍVATEĽOM

Stránka neponúka používateľom odosielanie alebo uverejňovanie obsahu. Môžeme vám poskytnúť možnosť vytvárať, odosielať, uverejňovať, zobrazovať, prenášať, interpretovať, uverejňovať, distribuovať alebo prenášať obsah a materiály k nám alebo na Stránke, vrátane, ale nie výlučne, textu, písania, videa, zvuku, fotografií. , grafika, komentáre, návrhy alebo osobné informácie alebo iný materiál (spoločne „príspevky“). Príspevky môžu byť viditeľné pre ostatných používateľov Stránky a prostredníctvom webových stránok tretích strán. Ako taký, s akýmkoľvek príspevkom, ktorý odošlete, sa môže zaobchádzať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov danej lokality. Keď vytvoríte alebo sprístupníte akýkoľvek Príspevok, vyhlasujete a zaručujete, že: 1. Vytvorenie, distribúcia, prenos, verejné vystavenie alebo predstavenie a prístup, sťahovanie alebo kopírovanie vašich Príspevkov neporušuje alebo nebude porušovať vlastnícke práva, vrátane, ale nie obmedzené na autorské práva, patenty, ochranné známky, obchodné tajomstvá. alebo morálne práva akejkoľvek tretej strany. 2. Ste tvorcom a vlastníkom alebo máte potrebné licencie, práva, súhlasy, uvoľnenia a povolenia na používanie a oprávňujete nás, stránku a ostatných používateľov stránky na používanie vašich príspevkov akýmkoľvek spôsobom, ktorý stránka predpokladá. . a týmito Podmienkami používania. 3. Máte súhlas, uvoľnenie a/alebo písomné povolenie každej a každej identifikovateľnej osoby vo vašich príspevkoch použiť meno alebo obrázok každej identifikovateľnej osoby, aby ste umožnili zahrnutie a použitie. vašich príspevkov akýmkoľvek zamýšľaným spôsobom. prostredníctvom stránky a týchto podmienok používania. 4. Vaše príspevky nie sú nepravdivé, nepresné alebo zavádzajúce. 5. Vaše príspevky nie sú nevyžiadanou alebo neoprávnenou reklamou, propagačnými materiálmi, pyramídovými hrami, reťazovými listami, spamom, hromadnou poštou alebo inými formami žiadostí. 6. Vaše príspevky nie sú obscénne, obscénne, obscénne, špinavé, násilné, obťažujúce, hanlivé, hanlivé ani nežiaduce (ako sme určili). 7. Vaše príspevky nikoho nezosmiešňujú, nezosmiešňujú, neznevažujú, nezastrašujú ani nezneužívajú. 8. Vaše príspevky sa nepoužívajú na obťažovanie alebo vyhrážanie sa (v právnom zmysle týchto podmienok) inej osobe a na podporu násilia voči konkrétnej osobe alebo skupine ľudí. 9. Vaše príspevky neporušujú žiadny platný zákon, nariadenie alebo pravidlo. 10. Vaše príspevky neporušujú práva na súkromie alebo publicitu žiadnej tretej strany. 11. Vaše príspevky neobsahujú žiadny materiál, ktorý vyžaduje osobné informácie od kohokoľvek mladšieho ako 18 rokov alebo zneužíva ľudí mladších ako 18 rokov sexuálnym alebo násilným spôsobom. 12. Vaše príspevky neporušujú žiadne platné zákony týkajúce sa detskej pornografie, ani nie sú určené na ochranu zdravia alebo pohody neplnoletých. 13. Vaše príspevky neobsahujú žiadne urážlivé komentáre týkajúce sa rasy, národnosti, pohlavia, sexuálnych preferencií alebo fyzického postihnutia. 14. Vaše príspevky neporušujú ani neodkazujú na materiál, ktorý porušuje akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok používania alebo akýkoľvek príslušný zákon alebo nariadenie.

Akékoľvek používanie Stránky v rozpore s vyššie uvedeným porušuje tieto Podmienky používania a môže viesť okrem iného k ukončeniu alebo pozastaveniu vašich práv na používanie Stránky.

LICENCIA NA MOBILNÚ APLIKÁCIU

Licencia

Ak pristupujete na stránku prostredníctvom mobilnej aplikácie, udeľujeme vám odvolateľné, nevýhradné, neprenosné a obmedzené právo na inštaláciu a používanie mobilnej aplikácie na bezdrôtových elektronických zariadeniach, ktoré vlastníte alebo ovládate, a na prístup a používanie mobilných aplikácie. na takýchto zariadeniach prísne v súlade s podmienkami tejto licencie mobilnej aplikácie obsiahnutými v týchto podmienkach používania. Nesmiete: (1) dekompilovať, spätne analyzovať, rozoberať, pokúšať sa odvodiť zdrojový kód alebo dešifrovať aplikáciu; (2) vykonávať akúkoľvek úpravu, úpravu, zlepšenie, zlepšenie, preklad alebo odvodenú prácu aplikácie; (3) porušovať platné zákony, pravidlá alebo nariadenia týkajúce sa vášho prístupu k aplikácii alebo jej používania; (4) odstraňovať, meniť alebo skrývať akékoľvek vlastnícke oznámenia (vrátane akýchkoľvek upozornení na autorské práva alebo ochranné známky), ktoré uverejníme my alebo poskytovatelia licencií aplikácie; (5) používať aplikáciu na akúkoľvek zárobkovú činnosť, obchodné podnikanie alebo iný účel, na ktorý nie je navrhnutá alebo určená; (6) sprístupniť aplikáciu prostredníctvom siete alebo iného prostredia, ktoré umožňuje prístup alebo používanie viacerých zariadení alebo používateľov súčasne; (7) používať aplikáciu na vytvorenie produktu, služby alebo softvéru, ktorý priamo alebo nepriamo konkuruje aplikácii alebo ju akýmkoľvek spôsobom nahrádza; (8) pomocou aplikácie posielajte aut nezodpovedané otázky na akúkoľvek webovú stránku alebo posielanie nevyžiadaných komerčných e-mailov; alebo (9) používať akékoľvek vlastnícke informácie alebo akékoľvek naše rozhranie alebo naše iné duševné vlastníctvo pri navrhovaní, vývoji, výrobe, licencovaní alebo distribúcii akejkoľvek aplikácie, príslušenstva alebo zariadenia na použitie s aplikáciou.

Zariadenia Apple a Android

Nasledujúce podmienky platia, keď na prístup na stránku používate mobilnú aplikáciu získanú z Apple Store alebo Google Play (každý z nich je „predajcom aplikácií“): (1) Licencia, ktorá vám bola udelená pre našu mobilnú aplikáciu, je obmedzená na jednu prenosnú licenciu. používať aplikáciu na zariadení, ktoré používa operačné systémy Apple iOS alebo Android, podľa potreby, a v súlade s pravidlami používania stanovenými v príslušných zmluvných podmienkach distribútora aplikácie; (2) sme zodpovední za poskytovanie akýchkoľvek služieb údržby a podpory v súvislosti s mobilnou aplikáciou, ako je uvedené v podmienkach tejto licencie pre mobilnú aplikáciu obsiahnutých v týchto podmienkach používania alebo ako to vyžaduje príslušný zákon, a beriete na vedomie, že každá aplikácia Distribútor nemá žiadnu povinnosť poskytovať služby údržby a podpory v súvislosti s mobilnou aplikáciou; (3) V prípade, že mobilná aplikácia nespĺňa príslušnú záruku, môžete to oznámiť príslušnému distribútorovi aplikácie a distribútor aplikácie môže v súlade so svojimi podmienkami a zásadami vrátiť kúpnu cenu, ak bola zaplatená. mobilnú aplikáciu a v maximálnom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi nebude mať distribútor aplikácie žiadnu inú záručnú povinnosť v súvislosti s mobilnou aplikáciou; (4) vyhlasujete a zaručujete, že (i) sa nenachádzate v krajine, na ktorú sa vzťahuje embargo vlády USA, alebo ktorá bola vládou USA označená ako „podporujúca krajina“. terorizmus "a (ii) nie je uvedený na žiadnom vládnom zozname zakázaných alebo obmedzených strán vlády USA; (5) Pri používaní mobilnej aplikácie musíte dodržiavať príslušné podmienky zmluvy s treťou stranou, napríklad ak máte aplikáciu VoIP, potom používaním mobilnej aplikácie nesmiete porušovať zmluvu o poskytovaní bezdrôtových dátových služieb a (6) beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že predajcovia aplikácií sú tretími stranami, ktoré sú oprávnenou osobou na základe podmienok tejto licencie pre mobilné aplikácie obsiahnutých v týchto podmienkach používania, a že každý Predajca aplikácií bude mať právo (a bude sa to považovať za súhlas s právom) vymáhať zmluvné podmienky tejto licencie pre mobilnú aplikáciu obsiahnutú v týchto Podmienkach používania voči vám ako oprávnenej tretej strane.

PODANIA

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že akékoľvek otázky, komentáre, návrhy, nápady, spätná väzba alebo iné informácie týkajúce sa stránky (ďalej len „príspevky“), ktoré nám poskytnete, nie sú dôverné a stanú sa naším výhradným vlastníctvom. Vlastníme výhradné práva, vrátane všetkých práv duševného vlastníctva, a budeme oprávnení na neobmedzené používanie a šírenie týchto Príspevkov na akýkoľvek právny, komerčný alebo iný účel bez toho, aby sme vám to museli priznať alebo odmeniť. Týmto sa vzdávate všetkých morálnych práv na takéto Príspevky a týmto zaručujete, že takéto Príspevky sú pre vás originálne alebo že máte právo takéto Príspevky odoslať. Súhlasíte s tým, že za akékoľvek údajné alebo skutočné porušenie alebo spreneveru akýchkoľvek vlastníckych práv vo vašich príspevkoch nebudeme mať voči nám žiadny postih.

WEBOVÁ STRÁNKA A OBSAH TRETÍCH STRAN

Stránka môže obsahovať (alebo môže byť odoslaná prostredníctvom Stránky) odkazy na iné webové stránky („Webové stránky tretích strán“), ako aj články, fotografie, text, grafiku, obrázky, dizajn, hudbu, zvuk, video, informácie, aplikácie. . , softvér a iný obsah alebo prvky, ktoré patria alebo pochádzajú od tretích strán („Obsah tretích strán“). Takéto webové stránky tretích strán a obsah tretích strán sa neskúmajú, nemonitorujú ani neoverujú z hľadiska našej presnosti, vhodnosti alebo úplnosti a nezodpovedáme za žiadne webové stránky tretích strán, ku ktorým sa pristupuje prostredníctvom týchto stránok, ani za akýkoľvek zverejnený obsah tretích strán. dostupné prostredníctvom alebo nainštalované zo stránky, vrátane obsahu, presnosti, urážlivej povahy, názorov, spoľahlivosti, postupov ochrany osobných údajov alebo iných zásad alebo obsiahnutých na webových stránkach tretích strán alebo obsahu tretích strán. Zahrnutie, prepojenie alebo umožnenie používania alebo inštalácie akejkoľvek webovej stránky tretej strany alebo akéhokoľvek obsahu tretej strany neznamená, že ich podporujeme alebo podporujeme z našej strany. Ak sa rozhodnete opustiť Stránku a vstúpiť na Webové stránky tretích strán alebo použiť či nainštalovať akýkoľvek Obsah tretích strán, robíte tak na vlastné riziko a mali by ste vedieť, že tieto Podmienky používania už neplatia. Mali by ste si prečítať príslušné podmienky a zásady vrátane postupov ochrany osobných údajov a zhromažďovania údajov akejkoľvek webovej lokality, na ktorú prejdete z lokality, alebo v súvislosti s akoukoľvek aplikáciou, ktorú používate alebo si z lokality inštalujete. Všetky nákupy, ktoré uskutočníte prostredníctvom webových stránok tretích strán, budú uskutočnené prostredníctvom h iných webových stránok a iných spoločností a nepreberáme žiadnu zodpovednosť v súvislosti s takýmito nákupmi, ktoré sú výlučne medzi vami a príslušnou treťou stranou. Súhlasíte a beriete na vedomie, že neschvaľujeme produkty alebo služby ponúkané na webových stránkach tretích strán a chránime nás pred akýmikoľvek škodami spôsobenými nákupom takýchto produktov alebo služieb. Okrem toho nás budete chrániť za akékoľvek straty, ktoré utrpíte, alebo škody spôsobené vám v súvislosti s obsahom tretích strán alebo v dôsledku akejkoľvek formy tohto alebo akéhokoľvek kontaktu s webovými stránkami tretích strán.

INZERCI

Inzerentom umožňujeme zobrazovať ich reklamy a ďalšie informácie v určitých oblastiach Stránky, ako sú reklamy na bočnom paneli alebo bannerové reklamy. Ak ste inzerent, musíte prevziať plnú zodpovednosť za reklamy, ktoré umiestnite na Stránku a za služby poskytované na Stránke alebo za produkty predávané prostredníctvom týchto reklám. Okrem toho ako inzerent zaručujete a vyhlasujete, že vlastníte všetky práva a oprávnenie umiestňovať reklamy na stránku, vrátane, ale nie výlučne, práv duševného vlastníctva, práv na publicitu a zmluvných práv. My len poskytujeme priestor na umiestnenie takýchto inzerátov a nemáme žiadny iný vzťah s inzerentmi.

SPRÁVA STRÁNKY

Vyhradzujeme si právo, ale nie povinnosť: (1) monitorovať stránku z hľadiska porušovania týchto Podmienok používania; (2) podniknúť príslušné právne kroky proti akejkoľvek osobe, ktorá podľa vlastného uváženia poruší zákon alebo tieto Podmienky používania, vrátane, bez obmedzenia, nahlásenia takéhoto používateľa orgánom činným v trestnom konaní; (3) podľa vlastného uváženia a bez obmedzenia odmietnuť, obmedziť prístup, obmedziť dostupnosť alebo zakázať (v rozsahu, ktorý je technicky možný) akýkoľvek z vašich príspevkov alebo ich časti; (4) na základe vlastného uváženia a bez obmedzenia, upozornenia alebo zodpovednosti, odstrániť zo stránky alebo deaktivovať všetky súbory a obsah, ktoré sú príliš veľké alebo akýmkoľvek spôsobom zaťažujú naše systémy; a (5) inak spravovať stránku spôsobom určeným na ochranu našich práv a majetku a na uľahčenie správnej prevádzky stránky.

Záleží nám na súkromí a bezpečnosti údajov. Pozrite si naše Zásady ochrany osobných údajov: https://ponuky365.com/privacy-policy/ . Používaním stránky súhlasíte s tým, že budete viazaní našimi Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú súčasťou týchto Podmienok používania. Upozorňujeme, že stránka je hosťovaná v Argentíne. Ak pristupujete na stránku z akéhokoľvek iného regiónu sveta so zákonmi alebo inými požiadavkami upravujúcimi zhromažďovanie, používanie alebo zverejňovanie osobných údajov, ktoré sa líšia od platných zákonov v Argentíne, potom prostredníctvom pokračujúceho používania stránky prenášate svoje údaje do Argentíny a súhlasíte s prenosom a spracovaním vašich údajov v Argentíne.

TRVANIE A UKONČENIE

Tieto Podmienky používania zostanú v plnej platnosti a účinnosti počas používania stránky. BEZ OBMEDZENIA AKÝCHKOĽVEK INÝCH USTANOVENÍ TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA, VYHRAZUJEME SI PRÁVO NA ZÁKLADE NÁŠHO UVÁŽENIA A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA ALEBO ZODPOVEDNOSTI ODMIETNUŤ PRÍSTUP A POUŽÍVANIE STRÁNKY (VRÁTANE BLOKOVANIA NIEKTORÝCH OSÔB AKEJKOĽVEK ADRESY IP) DÔVOD ALEBO ŽIADNY DÔVOD, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, PORUŠENIA AKÉHOKOĽVEK PREHLÁSENIA, ZÁRUKY ALEBO DOHODY OBSAŽENÝCH V TÝCHTO PODMIENKACH POUŽÍVANIA ALEBO AKÝKOĽVEK PRÍSLUŠNÝCH ZÁKONOV ALEBO PREDPISOV. MÔŽEME UKONČIŤ VAŠE POUŽÍVANIE ALEBO ÚČASŤ NA STRÁNKE ALEBO ODSTRÁNIŤ AKÝKOĽVEK VÁMI ZVEREJNENÝ OBSAH ALEBO INFORMÁCIE KEDYKOĽVEK, BEZ UPOZORNENIA, NA ZÁKLADE NAŠEHO UVÁŽENIA.

Ak z akéhokoľvek dôvodu zrušíme alebo pozastavíme váš účet, máte zakázané registrovať sa a vytvárať nový účet vo svojom mene, požičanom alebo prevzatom mene alebo mene tretej strany, a to aj v prípade, že môžete konať v mene tretej strany. . večierok. Okrem zrušenia alebo pozastavenia vášho účtu si vyhradzujeme právo podniknúť príslušné právne kroky, vrátane, nie však výlučne, občianskoprávnej, trestnoprávnej a súdnej nápravy.

ÚPRAVY A PRERUŠENIA

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek alebo z akéhokoľvek dôvodu podľa vlastného uváženia bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť, upraviť alebo vymazať obsah Stránky. Nemáme však žiadnu povinnosť aktualizovať akékoľvek informácie na našej stránke. Vyhradzujeme si tiež právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia upraviť alebo ukončiť prevádzku celej stránky alebo jej časti. Nenesieme voči vám ani žiadnej tretej strane zodpovednosť za akúkoľvek úpravu, zmenu ceny, pozastavenie alebo prerušenie prevádzky Stránky.

Nemôžeme zaručiť, že stránka bude vždy dostupná. Môžeme zaznamenať hardvérové, softvérové ​​alebo iné problémy alebo potrebu vykonať údržbu súvisiacu so Stránkou, čo môže mať za následok výpadky, oneskorenia alebo chyby. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek alebo z akéhokoľvek dôvodu zmeniť, revidovať, aktualizovať, pozastaviť, prerušiť alebo upraviť stránku bez toho, aby sme vás o tom informovali. Súhlasíte s tým, že nenesieme zodpovednosť za žiadne straty, škody alebo nepríjemnosti spôsobené vašou nemožnosťou prístupu alebo používania stránky počas akéhokoľvek výpadku alebo prerušenia stránky. Nič v týchto podmienkach používania nemožno vykladať tak, aby vás zaväzovalo s na údržbu a podporu stránky alebo na poskytovanie opráv, aktualizácií alebo príspevkov v súvislosti so stránkou.

ROZHODNÉ PRÁVO

Tieto podmienky sa riadia a definujú v súlade so zákonmi Estónska. Exsoder OÜ a vy neodvolateľne súhlasíte s tým, že estónske súdy budú mať výhradnú právomoc riešiť akýkoľvek spor, ktorý môže vzniknúť v súvislosti s týmito podmienkami.

RIEŠENIE KONFLIKTOV

Súhlasíte s tým, že všetky spory týkajúce sa Podmienok alebo vzťahu založeného touto Zmluvou neodvolateľne predložíte jurisdikcii estónskych súdov. Ponuky 365 si tiež ponechá právo začať konanie vo veci samej na súdoch v krajine, v ktorej máte bydlisko, alebo, ak ste tieto Podmienky uzavreli v rámci svojej živnosti alebo povolania, v štáte vášho hlavného bydliska. .

OPRAVY

Na stránke sa môžu nachádzať informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia, vrátane popisov, cien, dostupnosti a iných informácií. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať informácie na Stránke bez predchádzajúceho upozornenia.

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI

STRÁNKA JE POSKYTOVANÁ AKO SÚ A AKO JE DOSTUPNÁ. SÚHLASÍTE, ŽE POUŽÍVANIE STRÁNKY A NAŠICH SLUŽIEB BUDE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. V PLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM ODMIETAME VŠETKY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ, V SÚVISLOSTI S STRÁNKOU A VAŠÍM POUŽÍVANÍM STRÁNKY, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, IMPLICITNÝCH ZÁRUK, TN. TNUR ZÁRUKY PREDÁVATEĽNOSTI, ZÁRUKY FIREM NEPOSKYTUJEME ŽIADNE ZÁRUKY ANI PREHLÁSENIA TÝKAJÚCE SA PRESNOSTI ALEBO ÚPLNOSTI OBSAHU NA STRÁNKE ALEBO OBSAHU NA AKEJKOĽVEK WEBOVEJ STRÁNKE PREPOJENEJ NA STRÁNKU A NEPREBERÁME ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK (1) CHYBY, CHYBY ALEBO ŠKODY (2) MATERIÁLU POŠKODENIE OSOBNÉHO OBSAHU (2) MAJETOK AKEJKOĽVEK POVAHY, VYPLÝVAJÚCI Z VÁŠHO PRÍSTUPU NA STRÁNKU A POUŽÍVANIA STRÁNKY, (3) AKÝKOĽVEK NEOPRÁVNENÝ PRÍSTUP ALEBO POUŽÍVANIE NAŠICH ZABEZPEČENÝCH SERVEROV A/ALEBO AKÉKOĽVEK A VŠETKÝCH OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ A/ALEBO FINANČNÝCH INFORMÁCIÍ ULOŽENÉ V NICH, (4) AKÉKOĽVEK PRERUŠENIE ALEBO ZASTAVENIE PRENOSU NA STRÁNKU ALEBO ZO STRÁNKY, (5) AKÉKOĽVEK CHYBY, VÍRUSY, TROJSKÝ KôŇ ALEBO ČO MÔŽE BYŤ PRENOSENÉ NA STRÁNKU AKÚKOĽVEK TRETIA STRANA A/ALEBO (6) ALEBO VYNECHANIE V AKÉKOĽVEK VYNECHNUTOM OBSAHU A MATERIÁLOCH ALEBO ZA AKÚKOĽVEK STRATU ČI POŠKODENIE AKÉHOKOĽVEK DRUHU VZNIKNUTÉ V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ZVEREJNENÉHO, PRENÁŠANÉHO ALEBO INAK DOSTUPNÉHO PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY. NEZARUČUJEME, SCHVÁĽUJEME, NEZARUČUJEME ANI NEPREBERÁME ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNY PRODUKT ALEBO SLUŽBU INZEROVANÉ ALEBO PONÚKANÉ TRETOU STRANOU PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY, ŽIADNE HYPERLINKY PREPOJENÉ WEBOVÉ STRÁNKY, ALEBO AKÉKOĽVEK WEBOVÉ STRÁNKY ALEBO AKEJKOĽVEK INÝCH STRÁNOK NBI-SHINGON, PUBLIKOVANÝCH STRÁNOK NBILECSON PUBLIKOVANÉ ALEBO NEPUBLIKOVANÉ NÁMI. JEDNA STRANA ALEBO KDEKOĽVEK ZODPOVEDNÁ ZA PREHĽAD AKÝCHKOĽVEK TRANSAKCIÍ MEDZI VAMI A AKÝKOĽVEK POSKYTOVATEĽOM PRODUKTOV ALEBO SLUŽIEB TRETEJ STRANY. AKO PRI NÁKUPE PRODUKTU ALEBO SLUŽBY PROSTREDNÍCTVOM AKÉHOKOĽVEK MÉDIA ALEBO V AKOMKOĽVEK PROSTREDÍ, BY STE MALI POUŽÍVAŤ SVOJ NAJLEPŠÍ ÚSUDOK A POUŽÍVAŤ OPATRNOSŤ, KDE JE TO VHODNÉ.

OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI

V ŽIADNOM PRÍPADE MY ANI NAŠI RIADITELIA, ZAMESTNANCI ALEBO ZÁSTUPCOVIA NEZODPOVEDÁME VÁM ALEBO AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANE ZA AKÚKOĽVEK PRIAMY, NEPRIAME, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNE, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ALEBO TRESTNÉ ŠKODY, VRÁTANE ŠKÔD ZA VAŠEHO ZA ŠKODY LORIS STRÁNKY, AJ KEĎ SME BOLI UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKOD. ODŠKODNENIE

Súhlasíte s tým, že nás budete brániť, odškodniť a chrániť nás, vrátane našich dcérskych spoločností, pridružených spoločností a všetkých našich príslušných úradníkov, agentov, partnerov a zamestnancov, pred akoukoľvek stratou, škodou, zodpovednosťou, nárokom alebo nárokom, vrátane právnych zástupcov. vzniknuté poplatky a výdavky. tretími stranami v dôsledku alebo odvodené od: (1) používania stránky; (2) porušenie týchto Podmienok používania; (3) akékoľvek porušenie vašich vyhlásení a záruk uvedených v týchto podmienkach používania; (4) vaše porušenie práv tretej strany vrátane, ale nie výlučne, práv duševného vlastníctva; alebo (5) akýkoľvek zjavný škodlivý čin voči akémukoľvek inému používateľovi stránky, s ktorým ste sa spojili prostredníctvom stránky. Bez ohľadu na vyššie uvedené si vyhradzujeme právo na vaše náklady prevziať výhradnú obranu a kontrolu nad akoukoľvek záležitosťou, za ktorú nás musíte odškodniť, a súhlasíte s tým, že budete na vaše náklady spolupracovať pri našej obhajobe takýchto nárokov. Vynaložíme primerané úsilie, aby sme vás informovali o akomkoľvek nároku, konaní alebo konaní, ktoré je predmetom tohto ocenenia, keď sa o tom dozvieme.

POUŽIVATEĽSKÉ DÁTA

Budeme uchovávať určité údaje, ktoré odošlete na stránku, aby sme mohli riadiť výkon stránky, ako aj údaje súvisiace s vaším používaním stránky. Aj keď údaje pravidelne zálohujeme, nesiete výhradnú zodpovednosť za všetky údaje, ktoré prenášate alebo ktoré súvisia s akoukoľvek činnosťou, ktorú ste vykonali pomocou stránky. Súhlasíte s tým, že nebudeme voči vám zodpovední za žiadnu stratu alebo poškodenie takýchto údajov a týmto sa vzdávate akéhokoľvek práva na žalobu proti nám vyplývajúcej z takejto straty alebo poškodenia z takýchto údajov.

KOMUNIKÁCIA, TRANSAKCIE A ELEKTRONICKÉ PODPISY

Návšteva Stránky, posielanie e-mailov a vypĺňanie online formulárov predstavujú elektronickú komunikáciu. Súhlasíte s prijímaním elektronickej komunikácie a súhlasíte s tým, že všetky dohody, oznámenia, zverejnenia a iná komunikácia, ktorú vám poskytujeme elektronicky, e-mailom a na Stránke, spĺňajú všetky zákonné požiadavky, aby takáto komunikácia bola písomná. SÚHLASÍTE S POUŽÍVANÍM PODPISOV, ZMLUV, OBJEDNÁVOK A INÝCH ELEKTRONICKÝCH ZÁZNAMOV A ELEKTRONICKÝM DORUČOVANÍM OZNÁMENÍ, ZÁSAD A ZÁZNAMOV O TRANSAKCIÁCH, KTORÉ SME ZAČALI ALEBO VYKONANÉ NAMI ALEBO PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY. Týmto sa vzdávate akéhokoľvek práva alebo požiadavky podľa akéhokoľvek štatútu, nariadenia, pravidla, vyhlášky alebo iných zákonov v akejkoľvek jurisdikcii, ktoré vyžadujú originálny podpis alebo doručenie alebo uchovanie neelektronických záznamov, alebo na platby alebo udelenie kreditov akýmikoľvek inými prostriedkami. ako elektronické médiá.

INÉ

Tieto Podmienky používania a akékoľvek zásady alebo prevádzkové pravidlá zverejnené nami na Stránke alebo s ohľadom na Stránku predstavujú úplnú dohodu a porozumenie medzi vami a nami. Naše zlyhanie pri uplatňovaní alebo vymáhaní akéhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto Podmienok používania nebude fungovať ako vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia. Tieto Podmienky používania fungujú v plnom rozsahu povolenom zákonom. Niektoré alebo všetky naše práva a povinnosti môžeme kedykoľvek postúpiť iným. Nenesieme zodpovednosť za žiadnu stratu, poškodenie, oneskorenie alebo nečinnosť spôsobenú akoukoľvek príčinou mimo našej primeranej kontroly. Ak sa určí, že niektoré ustanovenie alebo časť ustanovenia týchto Podmienok používania je nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, toto ustanovenie alebo časť ustanovenia sa bude považovať za oddeliteľné od týchto Podmienok používania a nebude to mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť zvyšku . ustanovenia. V dôsledku týchto Podmienok používania alebo používania stránky nie je medzi vami a nami vytvorený žiadny spoločný podnik, partnerstvo, zamestnanie alebo agentúrny vzťah. Súhlasíte s tým, že tieto Podmienky používania nebudú vykladané proti nám na základe ich vypracovania. Týmto sa vzdávate akejkoľvek a akejkoľvek obrany, ktorú môžete mať na základe elektronickej formy týchto Podmienok používania a zlyhania zmluvných strán pri podpise s cieľom presadzovať tieto Podmienky používania.

KONTAKTUJ NÁS

Ak chcete vyriešiť sťažnosť týkajúcu sa stránky alebo získať ďalšie informácie o používaní stránky, kontaktujte nás na adrese:

We Are 365

hello+sk@weare365.io

800 SE 4th Avenue,

Pláž Hallandale, FL 33009

Spojené štáty

Ponuky 365 Copyright © 2024 Ponuky 365. Všetky práva vyhradené. Je zakázané kopírovať alebo rozmnožovať texty bez predchádzajúceho písomného súhlasu. Fotografie výrobkov, obrázky a letáky slúžia len na ilustračné účely. Zvýhodnené ceny pochádzajú od oficiálnych predajcov, ktorí sú uvedení na tejto webovej stránke. Ponuky sú platné od príslušného dátumu a do dátumu skončenia platnosti alebo do vyčerpania zásob. Účel tejto stránky je informatívny a nemožno ju použiť na nárokovanie výrobkov. Ceny sa môžu líšiť v závislosti od miesta.